CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »


Counters
sukosensei

STPM SEMAKIN HAMPIR HARAP ANDA BERSEDIA SAYA AKAN PAPARKAN TAJUK PENTING DAN SPOT QUESTION NEXT WEEK ..GAMBATTE KU DASAI JA NE
sukosensei

STPM SEMAKIN HAMPIR GAMBATTE KUDASAI

Thursday, April 2, 2009

Perlembagaan Madinah merupakan perlembangaan bertulis yang pertama di dunia menjadi asas negara berdaulat.Piagam Madinah atau Sahifah Madinah merupakan sebuah perlembagaan bertulis yang telah dirangka oleh Nabi Muhammad (saw) pada tahun 622 M, berpandukan wahyu Allah. Piagam Madinah menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah yang terdiri daripada masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam. Piagam ini mencatatkan tentang peraturan, tanggungjawab ketua negara dan rakyatnya, serta dirangka berasaskan persetujuan orang Islam (Muhajirin dan Ansar) dan orang bukan Islam (Yahudi dan suku Arab yang lain).

Pembentukan Piagam Madinah 622 M (1H) telah dipersetujui oleh orang Islam dan orang bukan Islam khususnya golongan Yahudi. Piagam Madinah mengandungi 47 fasal. Daripada 47 fasal itu, 23 fasal membincangkan hubungan di kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka. Sementara 24 fasal lagi adalah tentang tanggungjawab orang bukan Islam termasuk orang Yahudi terhadap negara Madinah.

Walau bagaimanapun, kandungan Piagam Madinah boleh dirumuskan kepada tujuh aspek penting yang merangkumi bidang politik, sosial dan ekonomi, iaitu dalam aspek pentadbiran , agama, sosial, perundangan, pertahanan, dan kedudukan kaum Yahudi .

Piagam Madinah berbeza dari tulisan-tulisan dan peraturan pemerintah sebelum ini kerana perlembagaan ini ditulis oleh pemimpin iaitu Nabi Muhammaad saw untuk diguna pakai oleh rakyat Madinah.Piagam ini merupakan satu undang-undang tertinggi di Madinah, selain itu Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi tatacara pemerintahan di negara kota itu.

A KANDUNGAN PIAGAM MADINAH

Beberapa aspek utama Piagam Madinah ialah :

1. Rasulullah diiktiraf sebagai ketua negara Madinah yang wajib dipatuhi dan dihormati. Sebarang masaalah mesti merujuk kepada ketua negara untuk diselesaikan. Walau bagaimanapun ketua kaum masih mempunyai hak untuk menyelesaikan sendiri masalah jika difikirkan patut dan mampu diselesaikan betul.
2. Semua penduduk Madinah hidup sebagai satu ummah dan tidak terpengaruh dengan elmen luar yang tidak baik.
3. Semua penduduk mesti bersatu padu, bekerjasama , tolong menolong.
4. Wahyu dan tradisi yang tidak bertentangan dengan syarak menjadi sumber Piagam.
5. Kebebasan beragama. Semua penduduk diberi kebebasan mengamalkan agama masing-masing tanpa ada sekatan,gangguan dan paksaan.
6. Keselamatan penduduk dijamin pemerintah selagi mereka mematuhi perlembagaan tersebut.
7. Bertanggungjawab mempertahankan negara dari ancaman musuh.

B KEPENTINGAN PIAGAM MADINAH

Rasulullah menjadi Ketua Negara.
Penerimaan Rasulullah sebagai Ketua Negara telah menaikkan kedudukan baginda sebagai pemimpin dalam sebuah negara yang mana penduduknya terdiri daripada pelbagai bangsa. Baginda mempunyai kuasa untuk memutuskan apa-apa dasar negara dan menyelesaikan masalah yang timbul dari semasa ke semasa.

Pengekalan Struktur Kekeluargaan Masyarakat Madinah
Pengekalan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam di samping pengubahsuaian sebahagian daripadannya sejajar dengan hukum Islam. Ketua-ketua kaum tetap mempunyai autoriti terhadap kaumnya dan Rasulullah sebagai Ketua Hakim akan memutuskan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan yang di luar bidang kuasa ketua kaum berkenaan.

Hidup Bermasyarakat
Orang-orang Islam diwajibkan hidup bermasyarakat sesama mereka secara aman dan hendaklah membantu saudara seagama dan ditegah membantu dan berpihak kepada pihak musuh.

Penyatuan Ummah
Piagam Madinah telah menyatukan kaum-kaum atau suku-suku yang sebelum ini sentiasa berselisih faham misalnya Auz dan Khazraj, Ansar dan Muhajirin.

Kegiatan Ekonomi
Memberi kebebasan kepada semua pihak untuk menjalankan aktiviti ekonomi selagi tidak bercanggah dengan perlembagaan. Hal ini untuk mengelak penguasaan penuh (monopoli) orang Yahudi terhadap ekonomi Islam di Madinah seperti mana penguasaan ekonomi oleh Quaraisy di Makkah.

Kebebasan Berdagang
Kebebasan yang diberikan menarik minat pedagang-pedagang luar datang ke Madinah. Akhirnya Madinah menjadi pusat perdagangan penting di Semenanjung Tanah Arab. Dengan itu, umat Islam telah beransur-ansur menguasai ekonomi Madinah dan kawasan di sekitarnya.

Kebebasan Beragama
Dengan kebebasan ini, orang Islam bebas mengamalkan ajaran Islam tanpa gangguan atau sekatan. Hal ini memberi peluang orang bukan Islam mendekati orang Islam seterusnya berminat dengan ajaran Islam apabila memerhati akhlak dan personaliti dan disiplin umat Islam melakukan aktiviti harian termasuk amal ibadat.

Wujud negara Islam Madinah
Orang Yahudi secara tidak langsung mengiktiraf kewujudan Islam sebagai satu agama dan Madinah sebagai sebuah negara Islam dengan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin. Sebelum ini, perkara ini ditolak oleh mereka.

Hak Keselamatan Terjamin
Keselamatan penduduk tanpa mengira agama atau kaum akan terjamin selagi mereka patuh kepada Piagam Madinah. Pihak yang cuba mengkhianati piagam akan diambi tindakan termasuk memerangi, menghalau atau membunuh jika terpaksa. Contohnya Bani Qainuqa’ dihalau dari Madinah dan perang diisytiharkan terhadap mereka.

Piagam Madinah terbukti piagam bertulis pertama di dunia dan merupakan undang-undang terbaik yang mesti diikuti oleh mana-mana negara. Rasulullah dengan bijaknya telah membuktikan kesempurnaan piagam ini dan seterusnya membuktikan kepada dunia bahawa peraturan Islam berlandaskan al-Quran memberi kebaikan dan kesempurnaan kepada manusia tanpa mengira agama dan bangsa.

Sistem pemerintahan negara Islam Madinah pada zaman Nabi Muhammad s.a.w.Sistem Pemerintahan Negara Islam Madinah

Nabi Muhammad s.a.w. telah mendirikan sebuah kerajaan Islam di Madinah dengan membuat beberapa dasar penting, antaranya sebagai ketua kerajaan yang memerintah.

(1) Pentadbiran

Nabi sebagai ketua kerajaan yang memerintah sesuai dengan Al-Quran. Membentuk sistem pentadbiran Islam berasaskan kepada perkara-perkara berikut:
a.Menghapuskan semangat assabiyah dan menggantikannya dengan semangat ummah mengikut akidah Islam.
b.Menjadikan Islam sebagai landasan undang-undang dan peraturan dalam hidup bermasyarakat berasaskan Al-Quran dan Sunnah.
c.Menjadikan kaedah musyawarah sebagai kaedah yang berkesan dalam pentadbiran.
d.Memperkenalkan peraturan bertulis iaitu Piagam Madinah
e.Mewujudkan hubungan diplomatik dengan Habsyah, Mesir, Byzantine dan Parsi.(2)Pembentukan Ummah


a. Nabi Muhammad s.a.w. telah mengambil langkah awal dengan menyatupadukan umat Islam dan bukan Islam di Madinah melalui konsep pembentukan ummah
b. Penyatuan antara golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Orang Aus dan Khazraj yang bersengketa sekian lama bermusuhan, disatukan setelah mereka memeluk agama Islam. Setelah itu, tiada lagi perkara menuntut bela dan hutang darah seperti mana yang terdapat dalam amalan assabiyah.
c.Pembentukan ummah di antara golongan Ansar dan Muhajirin telah berjaya menghapuskan perbezaan antara dua golongan sebaliknya dapat mengukuhkan ikatan persaudaraan dan saling membantu antara satu sama lain.

(3) Piagam Madinah

i. Piagam Madinah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dilaksanakan kepada penduduk Madinah di mana undang-undang ini merupakan peraturan undang-undang yang tertinggi di Madinah.
ii. Piagam Madinah menekankan pengiktirafan Nabi Muhammad s.a.w sebagai Ketua Negara Madinah yang perlu dipatuhi dan dihormati. Baginda mempunyai kuasa memutuskan dasar-dasar negara Islam dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.
iii. Piagam Madinah telah membentuk perpaduan ummah antara orang Islam dan orang bukan Islam. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman, damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing.
iv.Piagam Madinah menjadikan kota Madinah aman dan selamat kerana keselamatan penduduk adalah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh luar.

(4) Pengasas Dasar Ekonomi Islam

i.Dasar ekonomi Islam menggantikan ekonomi jahiliah.
ii. Larangan riba, menipu timbangan, mewajibkan zakat dan menggalakkan umat Islam mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang haram.
iii.Dalam bidang pertanian, mengusahakan tanah terbiar, menebus tanah yang tergadai daripada orang Yahudi.
iv. Dalam bidang perdagangan, menyekat kegiatan kaum Quraisy yang memonopoli perdagangan antara Makkah, Madinah dan Syam.
v.Memecahkan monopoli perniagaan Yahudi di Madinah.

(5) Pertahanan Madinah

i. Sebanyak 74 ekspedisi ketenteraan berlaku pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. semasa memerintah Madinah. Pembentukan angkatan tentera Islam adalah bertujuan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman terutamanya kaum Musyrikin Makkah.
ii. Ekspedisi ketenteraan pada zaman Nabi terbahagi kepada dua iaitu ekspedisi yang disertai oleh Nabi dipanggil Ghazwah dan ekspedisi yang tidak disertai oleh Nabi dikenali sebagai Sariyah. Nabi Muhammad s.a.w. telah menyertai sebanyak 27 kali ekspedisi ketenteraan.
iii.Pembentukan angkatan tentera Islam membolehkan umat Islam Madinah menghadapi serangan orang Musyrikin Makkah dalam beberapa siri peperangan seperti Perang Badar, Uhud, dan Khandak.
iv. Nabi Muhammad s.a.w. telah menjadi pemimpin tentera Islam yang terbaik kerana baginda telah menjadi ketua dan memimpin angkatan tentera Islam dan beberapa ekspedisi perang.

(6) Syura

1. Baginda berjaya memperkenalkan sistem Syura dalam semua bidang terutamanya bidang politik dan ekonomi.
ii. Baginda mengamalkan prinsip musyawarah semasa melakukan pengadilan terhadap tawanan Yahudi Bani Quraizah semasa perang. Baginda tidak menunjukkan permusuhan dengan kaum Yahudi sebaliknya mengadakan perundingan dan memulangkan harta benda yang ditawan daripada pihak musuh semasa perang.
iii. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara golongan Ansar dan Muhajirin serta juga mendamaikan permusuhan antara suku Aus dan Khazraj penduduk asal Madinah.
iv. Nabi Muhammad s.a.w. juga mengadakan musyawarah dengan para sahabat semasa menghadapi tentera Musyrikin Makkah walaupun umat Islam dapat menghadapi serangan semasa Perang Khandak.

(7) Pembinaan Masjid

Langkah awal sewaktu baginda sampai di Madinah, Nabi Muhammad s.a.w. telah mendirikan sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Al-Nabawi yang menjadi tempat beribadat dan penyebaran Islam.

Selain fungsi masjid sebagai pusat ibadat, masjid juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam. Masjid ini juga berfungsi mengajar, membimbing dan memberi nasihat kepada saudara-saudara baru.

BAB 1 TAMADUN ISLAM

MAKSUD JAHILIAH

Masyarakat arab jahiliah hanya jahil dari segi agama dan kepercayaan PANDANGAN AL - QURAAN Surah – Suarah Yang Menceritakan Tentang Jahiliah:- Surah Al – Hijr Ayat 25. Surah Al – Rum Ayat 20 Al – Quraan Merumuskan Tiada Nabi. Tiada Mempunyai Peradaban. Tidak Berakhlak. Tidak Boleh Membaca & Menulis. BiLA Mula ? Dengan Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al - Quraan CIRI – CIRI JAHILIAH “ AGAMA : Wathani Majusi. Yahudi. Nasrani.Hunafa. Animisme

Faktor perkembangan agama Pengaruh asing melalui:- hubungan perdagangan. kegiatan diplomatik. kegiatan aktiviti agama. Pengaruh kuasa asing. kuasa rom ( nasrani ) kuasa parsi. ( majusi )

AGAMA MAJUSI Punca Berlakunya: Umar Bin Luai. Sikap Mengagongkan Kaabah. Hajar Al – Aswad. Berhala Diperbuat Daripada Batu.Emas,Perak,Makanan.

Berhala – Berhala Yang Terdapat Di Kota Makkah. Al – Latt.Al – Manat.Al – Uzza.Al – Manar Hubal. Makkah Pusat Agama Berhala. Musin Haji, Ada Kegiatan Jual Beli Berhala Di Pasar Ukaz. Ada 360 Jenis Berhala Di Kaabah. Berasal dari parsi. Api lambang agama ini. Tiada nabi & rasul. Mengikut nabi – nabi palsu.

3 mazhab:- Kayumarthian Zarwaniyah. Zaradustiyah Banyak di anuti di :- yaman. oman bahrin. Mereka memuja api. Mempercayaai roh. Roh. Penunggu. Kuasa ghaib. Menyembah matahari. Menyembah cakrawala. Kepercayaan karut & tahyul

ANIMISME Mempercayaai roh. Roh. Penunggu. Kuasa ghaib. Menyembah matahari. Menyembah cakrawala. Kepercayaan karut & tahyul

AGAMA YAHUDI • Dibawa oleh nabi musa. • Kitab taurat. • Kaum bani israiel. • Mengubah kitab suci taurat. • Yusuf dhu nuwas – pemerintah kerajaan himyar.

AGAMA NASRANI • Dibawa oleh nabi isa. • Kitab injil. • Bani israil – penganut utama. • Ubah suai. • Ahl – kitab – penganut tulen. • Disebarkan ke sta melalui oleh penduduk ghasan dan hirrah

SOSIAL

2 jenis masyarakat arab arab hadari ( (bandar ). arab badwi ( luar bandar )

Semangat assabiyyah. Sistem kabilah. Sering berperang. Tawanan menjadi hamba. Berpuak – puak Hidup secara berkelompok atau bersendirian. Mengamalkan sistem kabilah. Tujuan mereka sering berperang: Mendapatkan makanan & air. Dendam. Meluaskan pengaruh. Perselisihan faham

2 GOLONGAN :- Badwi. Hadari. Semangat assabiyyah. Sistem kabilah. Sering berperang sesama sendiri. Tawanan dijadikan hamba.

Wanita golongan paling hina Hanya alat memuaskan nafsu. Sanggup membunuh bayi perempuan. Berkahwin tanpa had & batasan. Hamba – golong paling hina. Corak kehidupan yang bertentangan dengan tamadun

EKONOMI : • Keruntuhan empangan maarib. • Pendudk di selatan sta berhijrah ke utara. • Perdagangan. • Rompakan. Mengenakan ‘riba’ • Bentuk penindasan. • Kegiatan penternakan - badwi

ILMU PENGETAHUAN : • Tidak mempunyai ilmu. • Tidak mewarisi kegemilangan imu kerajaan saba. • Penyebaran ilmu yang terbatas. • Hanya 17 orang yang celik huruf. • Buta huruf begitu meluas. • Tumpukan bidang hafalan & ingatan. • Mahir dalam bidang syair & khutbah. • Tidak tahu membaca & menulis. • Perubahan berlaku selepas kehadiran islam & nabi muhammad. • Sinar baru selepas kedatangan islam.

RUMUSAN :

Kehidupan masyarakatarab jahiliah bercirikan unsur gasar yang berlawanan denga ketamadunan namun kedatangan islam membawa sinar baru dalam kehidupan mereka.

LATIHAN

Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Madinah.

A. Pengenalan

1. Zaman jahiliah merujuk kepada masyarakat di Semenanjung Tanah Arab. Mereka hidup dalam zaman kegelapan tanpa berpandukan ajaran wahyu dan mengamalkan nilai akhlak yang buruk. Zaman ini berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. iaitu bermula daripada kejatuhan empangan Maarib sehingga kedatangan Islam.

2. Nabi Muhammad dan orang Islam telah berhijrah ke Madinah pada 622 M. Di Madinah Nabi Muhammad telah dilantik sebagai ketua negara dan mengasaskan pemerintahan negara Islam yang pertama.

3. Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar ke atas masyarakat Arab terutama masyarakat di Madinah.

TAMADUN ISLAM

TAMADUN ISLAM

HANTAR TUGASAN ANDA

name:
email:

SOALAN 1 MAKSUD JAHILIAH:
jahil dari segi agama
Quraan Merumuskan Tiada Nabi
Keruntuhan Zaman Jahiliah Bermula Empangan Maarib Hingga Turunnya Al - Quraan

other comments:

KELAS KOMPUTER DI CITY CYBER RM120.00 MS OFFICE BASIC

CITY CYBER : PUSAT MAKLUMAT ANDA

WE SELL LAPTOP AND DESKTOP PC & UPGRADE COMPUTER